Maarakennus- ja mittaustekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2D3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015TUTE   3-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2015   3-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2016JKL   3-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016RASU   3-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016TUTE   3-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAKME-2016   3-K   4.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAKME-2017JKL   3-K   4.0        

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa maarakennustöiden (mm. raivaus, kaivu, louhinta) merkityksen työ- ja ympäristö-turvallisuudessa.

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija tuntee maa-ainesten tärkeimmät maanrakennusominaisuudet sekä niiden ja työskentely-olosuhteiden vaikutukset maarakennustöiden suorittamiseen. Opiskelija tuntee maarakennuksen työvaiheet ja työmenetelmät. Opiskelija osaa valita maarakentamiseen tarvittavan kaluston. Opiskelija tuntee maarakentamiseen liittyvät tilavuuskäsitteet ja massakertoimet.
Opiskelija tuntee pilaantuneiden maiden tutkimusmenetelmät ja tavanomaiset käsittelytekniikat sekä kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisen maa- ja pohjarakentamisessa.

Opiskelija osaa lähtöaineiston pohjalta mitata rakenteita paikalleen.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa huomioida maarakennustekniikan osaksi rakennushanketta sekä osaa huomioida niiden vaikutuksen hankkeen kustannuksiin.
Opiskelija osaa lähtöaineiston pohjalta laskea rakennuksen ja tontin paikalleen mittausmitat.
Opiskelija osaa mitata vanhojen rakenteiden paikkoja ja sijoittaa uudet rakenteet paikoilleen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Geotekniikka ja pohjarakennus.

Sisältö

• Maa-ainesten maarakennusominaisuudet
• Maarakennuskoneet ja niiden mitoitus
• Maarakennushankkeen toteutus.
• Maarakentamisen tärkeimmät työvaiheet (mm. raivaus, kaivu, louhinta, paalutus, täyttö ja tiivistystyöt, putkiasennukset, piharakenteet ja aluevarustelutyöt)
• Kuormaus- ja kuljetuskaluston yhteensovittaminen
• Maarakentamisessa käytettävät tilavuuskäsitteet ja massakertoimet.
• Pilaantuneiden maa-ainesten vaikutus rakentamisessa
• Ylijäämämaiden käyttökelpoisuuden arviointi ja käytön suunnittelu
• Louhintatärinän syntymekanismi ja vaikutus rakenteille sekä liikenteen/rakentamisen aiheuttama tärinä
• Tontin ja rakennuksen paikalleenmittaus
• Rakennuksen moduulimitat ja rakenteiden paikalleenmittaus
• Keskeiset mittauskojeet ja niiden käyttö

Opiskelumateriaali

RATU-kortit soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto.
Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden hallinta. VTT tiedotteita 2245. Espoo 2004.
RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät.
Pientalon maarakennustyöt - ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle
Käytännön ohjeita pientalorakentamisen louhintatöihin (verkkojulkaisu Infra ry)
Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet (verkkojulkaisu rovaniemen ammattikorkeakoulu)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt. Työmaavierailu.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 1-5. Tentin painoarvo on 80 % harjoitustöiden 20%.

Takaisin