Geotekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2D1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa perustiedot maa- ja kallioperän muodostumisesta sekä maa-ainesten erilaisesta koostumuksesta ja niiden soveltuvuudesta rakennuspohjaksi. Opiskelija osaa perustiedot maa- ja kalliovaraisesta perustamisesta sekä paalutuksesta ja hallitsee niiden työmenetelmät. Opiskelijan osaa hankkia itsenäisesti tietoa, joka kehittää laadunhallintaosaamista.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa huomioida geotekniikan rakentamisen osaksi rakennushanketta sekä osaa huomioida niiden vaikutuksen hankkeen kustannuksiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Suomen kallio- ja maaperä
• Maaluokitukset
• Maalajien ominaisuudet
• Maapohjan kantavuus ja vakavuus rakennesuunnittelussa
• Maanpaine
• Routa
• Määräykset ja ohjeet

Opiskelumateriaali

Jääskeläinen R. Geotekniikan perusteet

Rakennustietokortisto soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorio-, harjoitustyöt ja ekskursiot.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Välikokeet ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 1-5, laboratoriotyöt asteikolla hylätty/hyväksytty. Kokeiden painoarvo on 80 % harjoitustöiden 20%. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä.

Takaisin