Rakenteiden stabiilius

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2C4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   3-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää stabiiliusteoriaa sauvarakenteiden analysoinnissa. Opiskelija osaa määrittää nurjahduskuorman erilaisille sauvarakenteille. Opiskelija osaa käyttää kulmanmuutos- ja elementtimenetelmää sauvarakenteiden stabiiliustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa tunnistaa vääntö- ja taivutusvääntönurjahdusilmiöt puristetulla sauvarakenteella sekä kiepahduksen taivutetulla sauvarakenteella. Opiskelija ymmärtää lommahdusilmiön ja sen merkityksen levymäiselle rakenteelle.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa stabiiliusilmiön merkityksen puristetun sauva- ja levyrakenteen toiminnalle.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 107 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Elementtimenetelmän perusteet, Lineaarialgebra, Differentiaali- ja integraalilaskenta.

Sisältö

• Toisen kertaluvun tarkastelu
• Eulerin perusnurjahdustapaukset
• Puristettu ja taivutettu sauva
• Toisen kertaluvun momentti
• Muotovirheen vaikutus
• Ominaisarvotehtävä ja sen ratkaiseminen
• Kulmanmuutosmenetelmä stabiiliustehtävässä
• Elementtimenetelmä stabiiliustehtävässä
• Vääntö- ja taivutusvääntönurjahdus
• Kiepahdus
• Levyn lommahdus

Opiskelumateriaali

S.P. Timoshenko, J.M. Gere: Theory of Elastic Stability. Dover.

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti.

Takaisin