Lujuusoppi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2C2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa lujuusopin peruskäsitteet. Opiskelija osaa määrittää yksinkertaisten sauvarakenteiden jännitykset veto-, puristus-, taivutus- ja vääntörasitustapauksissa. Opiskelija osaa määrittää muodonmuutos- ja siirtymäsuureet eri rasitustapauksissa. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen nurjahdustehtävän. Opiskelija osaa käyttää plastisuusteoriaa yksinkertaisten sauvarakenteiden analysoinnissa.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa soveltaa lujuusopin peruskäsitteitä tavanomaisissa rasitustapauksissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Differentiaali- ja integraalilaskenta.

Sisältö

• Normaalijännitys
• Venymä
• Materiaalivakiot
• Materiaalilait, Hooken laki
• Lämpötilan vaikutukset
• Taivutus, normaalijännitys
• Poikkileikkauksen geometriset suureet
• Leikkaus, leikkausjännitys
• Vääntö
• Staattisesti määräämätön sauva
• Taipuma
• Nurjahdus
• Plastisuusteorian perusteet
• Pääjännitykset

Opiskelumateriaali

Outinen, Koski, Salmi: Lujuusopin perusteet, Pressus Oy, Tampere.

Karhunen, Lassila, Pyy, Ranta, Räsänen, Saikkonen & Suosara: Lujuusoppi, Otatieto.

F. P. Beer, E.R. Johnston: Mechanics of Materials. (Metric Edition), McGraw-Hill.

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti.

Takaisin