Statiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2C1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2015TUTE   1-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2016RASU   1-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa käyttää statiikan perussuureita sauvarakenteiden analysoinnissa. Opiskelija osaa piirtää vapaakappalekuvion. Opiskelija osaa muodostaa tasapainoyhtälöt. Opiskelija osaa ratkaista voimasuureita tasapainoyhtälöiden avulla sekä määrittää rasituskuvioita tavanomaisille staattisesti määrätyille sauvarakenteille kuten palkille, ristikolle ja kehälle.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa tunnistaa erilaiset sauvarakenteet, kuten palkin, ristikon ja kehän.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra, Geometria, Mekaniikka.

Sisältö

• Voima, voiman komponentit ja voimien resultantti
• Momentti ja voimaparin momentti
• Vapaakappalekuvio
• Tasapainoyhtälöt
• Pintakeskiö
• Tukireaktiot
• Staattisesti määrätyn sauvarakenteen tunnistaminen
• Ristikon sauvavoimat
• Palkki- ja kehärakenteen sisäiset voimasuureet ja rasituskuviot
• Nivelpalkki ja nivelkehä

Opiskelumateriaali

Tapio Salmi: Statiikka, Pressus Oy, Tampere.

Hannu Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten, Osat 1 ja 2, Pressus Oy, Tampere.

Hannu Outinen: Mekaniikan harjoitustehtäviä, I osa Statiikka, Pressus Oy, Tampere.

R.C. Hibbeler: Engineering Mechanics, Statics, 13th Edition. Prentice Hall.

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti.

Takaisin