Rakennuksen jäykistäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2B4
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015TUTE   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää erilaisten runkojen jäykistämistavat rungon materiaalin ja rakennustyypin mukaan. Opiskelija osaa määrittää jäykistyskuormat.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija ymmärtää rungon tuentatarpeen työmaalla

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet

Sisältö

• Betoni-, puu- ja teräsrunkojen jäykistämistavat
• Tuulikuorman määrittäminen umpinaisille ja avonaisille rakennuksille
• Kiepahdus- ja nurjahdustuennasta aiheutuvat vaakavoimat, rungon vinoudesta aiheutuvat vaakavoimat
• Vaakavoimien siirtyminen jäykistäville rakenteille

Opiskelumateriaali

Suunnitteluperusteisiin ja rakenteiden kuormiin liittyvät euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

RIL 201-1-2011: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2011)

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.

Takaisin