Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2B3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:

Opiskelija osaa talonrakentamisen runkojärjestelmät, niiden toimintaperiaatteet ja runkojärjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Opiskelija tuntee kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet

Rakentamisprosessiosaaminen:

Opiskelija tuntee rakennesuunnittelua koskevan normiohjauksen periaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka. Talonrakennustekniikka.

Sisältö

• Rakennesuunnittelutehtävät ja suunnitteluprosessin kulku
• Rakennuksen runkojärjestelmät ja kantavat rakenneosat
• Runko rakennustyypin ja rakennusmateriaalin mukaan
• Kuormien siirtyminen rakennusosalta toiselle
• Rakenteiden kuormat
• Kuormitusyhdistelmät

Opiskelumateriaali

Suunnitteluperusteisiin ja rakenteiden kuormiin liittyvät euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

RIL 201-1-2011: Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2011)

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyöt ja ekskursiot.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.

Takaisin