Betonitekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2B2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Isopahkala, Olli
Opettajatiimi: Isopahkala, Olli ; Tuomisto, Jorma
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2016JKL   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2017JKL   1-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija tuntee betonitöihin liittyvät vaarat silmävammoista ja kemiallisista palovammoista ja osaa varustautua työhön sen mukaisin varustein.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija tuntee betonin raaka-aineet ja osaa suhteutuksen periaatteet. Hän tuntee tuoreen betonimassan ominaisuudet ja osaa valita tehtävään sopivan betonin notkeuden ja tarvittavat lisäaineet. Hän tuntee betonin erilaisia valutekniikoita ja muottikalustoja sekä osaa valita niistä kulloiseenkin tehtävään sopivat menetelmät. Hän hallitsee talvibetonointiin liittyvät erityisvaatimukset ja osaa arvioida betonin lujuudenkehitystä kylmissä oloissa. Hän osaa välttää myös massiivirakenteiden valuihin liittyviä betonin kuumenemisongelmia. Paikalla jännitetyt betonirakenteet erityisesti lujuuden kehityksen kannalta.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija tuntee betonin karbonatisoitumisilmiön ja siihen liittyvän terästen korroosion ja betonin korkkausilmiön sekä pakkasen ja suolan aiheuttamat rasitukset betonirakenteille ja osaa ottaa nämä vaatimukset huomioon suunnittelu- ja tuotantotehtävissä.

Laadunhallintaosaaminen
Opiskelija tuntee betonin lujuusluokituksen, vesitiiviysvaatimukset ja pakkasenkestävyysvaatimukset sekä niihin liittyvän koestusmenettelyn sekä osaa arvioida tulosten perusteella täyttääkö käytetty betoni sille asetetun vaatimuksen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

• suhteitusmenetelmät ja reseptit
• massan ominaisuuksien hallinta, valmistus− ja siirtotekniikat
• muottikalusto
• valutekniikat ja jälkihoito
• työmaaolosuhteiden hallinta eri vuodenaikoina
• lujuuden kehityksen seuranta
• laadunvalvonnan menetelmät ja niissä testattavat ominaisuudet
• ympäristöolosuhdeluokitus ja betonin keskeisimmät ympäristöolosuhteista johtuvat vauriomekanismit
• materiaalien ja henkilöiden kelpoisuusvaatimukset

Opiskelumateriaali

Betonitekniikan oppikirja by201-2004 tai uudempi,

Betoninormit by50-2004 tai uudempi

Excel-laskentaohjelmia

opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset sekä työmaavierailut

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Tentti. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin