Differentiaali- ja integraalilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK1B5
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Oppimisen taidot
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä yhden muuttujan funktion derivaatan ja integraalin, osaa suorittaa derivoinnin ja integroinnin tavallisimmille matemaattisille funktioille, osaa laskea määrätyn integraalin ja käyttää sitä tavallisimpiin sovelluksiin, osaa käyttää erilaisia laskennan apuvälineitä differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmien ratkaisemisessa, osaa ratkaista palkin differentiaaliyhtälöitä ja osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Työyhteisöosaaminen
Opiskelija osaa esittää ongelmanratkaisun vaiheet sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa. Opiskelija hallitsee matemaattisen mallin kuvaamisen graafisilla keinoilla. Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja myös johtamaan ryhmän toimintaa tämän pyrkiessä löytämään ratkaisuja differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmiin.

Laadunhallintaosaaminen
Opiskelija kykenee arvioimaan matemaattisten laskutoimitusten oikeellisuutta sekä likimääräismenetelmillä että tarkalla laskemisella.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra. Geometria.

Sisältö

- Derivaatan ja integraalin määritelmä (yhden muuttujan funktiot)
- polynomin derivointi ja integrointi
- yhdistetyn funktion derivointi ja integrointi
- käyrän tangentti
- ääriarvot
- määrätty integraali
- pinta-ala
- tilavuus
- rakennustekniikan sovelluksia (palkin taipuma, leikkausvoima, taivutusmomentti, jäyhyysmomentti, palkin differentiaaliyhtälö)

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat differentiaali- ja integraalilaskennasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe arvioidaan asteikolla 0-5.

Takaisin