Talous- ja tilastomatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK1B4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2015TUTE   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2015   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2016JKL   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAK-2016RASU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2017JKL   2-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Oppimisen taidot
Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija osaa käyttää erilaisia investointilaskentamenetelmiä investoinnin kannattavuuden arvioinnissa. Opiskelija osaa tulkita indeksilukuja ja soveltaa niitä rahanarvolaskelmissa. Opiskelija tuntee tavallisimmat tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa. Opiskelija hallitsee tavallisimpien matemaattisten laskentaohjelmistojen peruskäytön.

Työyhteisöosaaminen
Opiskelija hallitsee talous- ja tilastomatemaattisten tutkimustulosten raportoinnin graafisin keinoin ja osaa hyödyntää tunnuslukuja aineiston tiivistämisessä. Opiskelija kykenee tekemään talouteen liittyviä päätöksiä talous- ja tilastomatemaattisten havaintojen pohjalta. Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja myös johtamaan ryhmän toimintaa tämän pyrkiessä löytämään ratkaisuja talous- ja tilastomatemaattisiin ongelmiin.

Laadunhallintaosaaminen
Opiskelija kykenee arvioimaan matemaattisten laskutoimitusten oikeellisuutta sekä likimääräismenetelmillä että tarkalla laskemisella. Opiskelija osaa arvioida erilaisiin mittauksiin sisältyvää virhettä ja huomioida tämän mittauksia suorittaessaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä työskentelyä: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra, Geometria.

Sisältö

Talousmatematiikka:
• Prosenttilaskennan perustehtävät
• Prosentuaalinen muutos
• Yksinkertainen korko ja koronkorko
• Diskontto
• Investointien kannattavuuden arviointimenetelmät
• Indeksiluvut

Tilastomatematiikka:
• Tavanomaisimmat tilastolliset tunnusluvut
• Keski- ja hajontalukujen, korrelaation ja regression käsite ja soveltaminen
• Tavanomaisimmat tilastolliset jakaumat
• Tilastollisen tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi ja raportointi
• Mittausvirheet ja niiden käsittely.

Matemaattiset ohjelmistot
• Microsoft Excel
• MathCad

Opiskelumateriaali

Tekniikan Kaavasto, Tammertekniikka.

Opettajan luentoaineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat talous- ja tilastomatematiikasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa talous- ja tilastomatematiikan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa talous- ja tilastomatematiikan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe arvioidaan asteikolla 0-5.

Takaisin