Lineaarialgebra

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK1B3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2015TUTE   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2016RASU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016TUTE   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Oppimisen taidot
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kaksi- ja kolmiulotteisten vektoreiden laskutoimitukset, osaa käyttää vektoreita taso- ja avaruusgeometrian ongelmien ratkaisuun, osaa matriisien peruslaskutoimitukset, osaa laskennan apuvälineiden käytön, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä.

Työyhteisöosaaminen
Opiskelija osaa esittää lineaarialgebraan liittyvän ongelmanratkaisun vaiheet sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa. Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja myös johtamaan ryhmän toimintaa tämän pyrkiessä löytämään ratkaisuja lineaarialgebrallisiin ongelmiin.

Laadunhallintaosaaminen
Opiskelija kykenee arvioimaan matemaattisten laskutoimitusten oikeellisuutta sekä likimääräismenetelmillä että tarkalla laskemisella.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra. Geometria.

Sisältö

Vektorit
• Vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku
• Yksikkövektori
• pistetulo
• ristitulo
• skalaari- ja vektorikomponentit
• statiikan vektorisovellukset: resultantti, momentti

Matriisit
• matriisialgebra
• käänteismatriisi
• determinantit
• ominaisarvot ja -vektorit

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat vektori- ja matriisilaskennasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa vektori- ja matriisilaskennan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa vektori- ja matriisilaskennan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Takaisin