Ammattialan englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK1A3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opettajatiimi: Ala-Sankila, Riikka ; Pihlajaniemi, Tapio ; Vuokila, Anne
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016JKL   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016TUTE   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAKME-2016   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
RAKME-2017JKL   3-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä.
Opiskelija ymmärtää oman koulutusalan laajoja tekstejä ja niiden sanastoa.
Opiskelija osaa selvittää lyhyesti tekstien keskeisimmän sisällön suullisesti tai kirjallisesti.
Opiskelija osaa vaativankin sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa.
Opiskelija osaa työnhakuprosessin ja hakemusasiakirjojen laadinnan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- tekninen lukeminen ja kirjoittaminen
- opinnäytetyön tiivistelmän laadinta
- CV:n ja työhakemuksen laadinta
- oman erikoisalan tekstit

Opiskelumateriaali

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita.

Muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat erinomaisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen tentti.

Takaisin