Työelämän englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK1A2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opettajatiimi: Ala-Sankila, Riikka ; Pihlajaniemi, Tapio ; Vuokila, Anne
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata omaa koulutusta suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija osaa kokoustekniikkaa ja sanastoa.
Opiskelija osaa messuilla käytettävää kieltä ja osaa kuvailla tuotteita.
Opiskelija osaa kirjallisen viestinnän perusteet.
Opiskelija osaa oman koulutusalan keskeisintä sanastoa ja käyttää sitä puheessa ja kirjoittamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- tehokas kommunikointi
- tiedonhankintalähteet
- koulutus ja yhteiskunta
- kokoukset
- asiakaskontaktit
- esitelmät
- oman alan keskeistä terminologiaa

Opiskelumateriaali

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita.

Muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat erinomaisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen tentti.

Takaisin