Ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK1A1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2015TUTE   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAKME-2016JKL   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2017JKL   2-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson päättyessä opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä.
Hän pystyy vuorovaikutteiseen viestintään suullisesti ja kirjallisesti. Hän kykenee hyödyntämään ja hankkimaan omaan alaansa liittyvää tietoa.
Hän saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Koulutus, työnhaku ja työ
- Työympäristö ja yhteiskunta
- Viestintä
- Oman alan keskeistä terminologiaa

Opiskelumateriaali

Husu, Wallinheimo: Flexteknik. Svenska för högskolor. Otava, 2009.

Muu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmä-työskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat erinomaisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjal-linen tentti. Arviointi asteikolla 0-5.

Takaisin