Esimiestyö kirjastoissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18KIYH03
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 11.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Salonen, Marja ; Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida työyhteisöihin sopivia henkilöjohtamisen ja esimiestyöskentelyn menettelytapoja, käyttää tiimi- ja vuorovaikutustaitojaan työyhteisössä, selittää miten kirjastotoimen taloutta hoidetaan osana julkistaloutta ja soveltaa tekijänoikeussäännöksiä ja verkossa työskentelyyn liittyviä oikeudellisia säädöksiä kirjastotyössä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 286 h
- mistä Taloushallinto 78 h
- mistä Henkilöstöjohtaminen 104 h
- mistä Tietotekniikka- ja tekijänoikeus 104 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa.

Sisältö

Julkisen talouden erityispiirteet, talouden suunnittelu ja seuranta ja tilinpäätöksen tulkinta. Kirjaston talousarvio ja sen laadinnan perusteet, kirjanpito ja sen seuranta, tiimitaidot: toiminta tiimissä, tiimiroolit, tiimin vetäjänä toiminen, tiimin toiminnan kehittäminen. Henkilöstöjohtaminen: henkilöstöjohtamisen käsite, esimiestyö, työntekijän oikeudellisen aseman sääntely: työ- ja virkamiesoikeuden perusteita. Tekijänoikeuslaki, IT-sopimukset ja niiden solmiminen; tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat oikeudelliset säädökset.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson osien alussa.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa tai opintojakson osan kuvauksessa.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Lisätietoja

Opintojakso sisältää seuraavat osat:
Taloushallinto3 op, Henkilöstöjohtaminen 4 op ja Tietotekniikka- ja tekijänoikeus 4 op.

Takaisin