Henkilöstöjohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18KIYH021
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Vuorela, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiimi- ja esimiestyön perusteet ja osaa arvioida omia taitojaan sekä tunnistaa kehittämiskohteitaan tiimityössä. Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen keskeiset sisällöt, käsitteet ja työkalut ja hänellä on valmiuksia kehittyä esimiestehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 104 h (lähiopetus n. 20 %, harjoitustehtävät, verkkokeskustelut, itsenäinen opiskelu ja tentti)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan perusteet

Sisältö

- Esimiestyön merkitys
- Tiimityöskentelyn taidot
- Henkilöstöjohtamisen käsite ja työkalut, ml. työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, työpaikan koulutussuunnitelmat, kehittämiskeskustelut ja työssä jaksamisen edistäminen
- Työntekijän oikeudellisen aseman sääntely: työ- ja virkamiesoikeuden perusteita

Opiskelumateriaali

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen. 2009. Edita ¨
Saatavuus: http://tiny.cc/t1lzkx

Juntunen, Arja, Saarti, Jarmo (2012) Kirjaston johtaminen - käytännön opas laadukkaaseen kirjastonhoitoon. Avain (soveltuvilta osin).
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=100142

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, yksilö- ja ryhmätehtävät, ryhmäkeskustelut, verkkokeskustelut, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1-2:
Opiskelija on osallistunut lähiopetukseen ja suorittanut harjoitustehtävät.
Opiskelija tunnistaa henkilöjohtamisen ja esimiestyöskentelyn perusteet.

Hyvä 3-4:
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä sekä osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen ja tiimityöskentelyn keskeisiä käsitteitä ja periaatteita. Opiskelija hallitsee kokonaisuuksia ja osaa käyttää oppimaansa. Opiskelija tiedostaa vastuunsa työpaikan tiimityöskentelyssä.

Kiitettävä 5:
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä ja osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelija osaa arvioida ja analysoida henkilöstöjohtamiseen liittyviä tekijöitä ja ilmiöitä ja osoittaa osaavansa laatia siihen liittyviä suunnitelmia. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn lähiopetuksessa,
verkkokeskusteluihin, kirjallisiin tehtäviin ja tenttiin.

Harjoittelu

Opintojakson osaan ei sisälly harjoittelua.

Takaisin