Monikulttuurisuus kirjastossa

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18KIYH011
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Jokiranta, Kari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä ihmisten välisessä kohtaamisessa. Yleissivistävän opiskelun kautta pyritään kehittämään kykyä kohdata erilaisuutta ja ymmärtämään ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia konteksteja.
Osaamistavoitteena on kehittynyt kyky kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä arjessa ymmärtäen ja vähentäen tulkintoja vääristävien ennakkoluulojen vaikutusta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 78 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opintojakson sisältö muodostuu neljästä kokonaisuudesta. Ensimmäisenä tutustutaan maahanmuuttajien Skandinaviassa kohtaamia ongelmia käsitteleviin näkökulmiin. Tämän jälkeen perehdytään suomalaiseen romanikulttuuriin. Kolmannessa kokonaisuudessa syvennetään ymmärrystä islamilaisesta kulttuurista ja neljännessä kokonaisuudessa keskitytään juutalaiseen kulttuuriin. Opiskelijat pohtivat käsiteltäviä kokonaisuuksia myös kirjastoammattilaisen näkökulmasta.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson osan alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelumenetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja opintopäiväkirjan kirjoittamista.

Arviointikriteerit

Ilmoitetaan opintojakson osan alussa.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi pohjautuu laadittavaan opintopäiväkirjaan ja aktiiviseen osallistumiseen kontaktiopetukseen.

Harjoittelu

Opintojakson osaan ei sisälly harjoittelua.

Takaisin