Opinnäytetyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18FYOT200
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Haasio, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   4-S   15.0   2016-08-01   2016-12-31  
KIKO-2014   4-S   15.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö on mahdollista tehdä itsenäisenä työnä tai osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee soveltamaan opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja omassa opinnäytetyössään. Opinnäytetyöprosessissa opiskelija oppii ongelmien ratkaisua, projektityöskentelyä, tutkimuksellista ja kehittävää ajattelutapaa, itsenäistä tiedon hankintaa ja tulosten kirjallista esittämistä tai kehittämishankkeen raportointia. Opiskelija osaa laatia kirjallisen raporttinsa loogisesti käyttäen virheetöntä kieltä sekä ammatillista ja tieteellistä terminologiaa. Opinnäytetyöprosessi antaa myös tilaa luovuudelle, kokeilulle ja omaperäisille sovelluksille.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinnasta vastaa opiskelija itse; aiheen toivotaan löytyvän työharjoittelun aikana toimeksiantona tai erilaisista työelämän kanssa yhteistyössä tehtävistä kehittämishankkeista. Aiheen valinnasta ja täsmennyksestä opiskelija keskustelee ohjaajan kanssa, työsuunnitelmansa ja valmiin työnsä hän esittelee seminaarissa. Prosessin aikana opiskelija pitää aktiivisesti yhteyttä työnsä ohjaajaan. Opinnäytetyöhön liittyy kypsyysnäyte, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Opiskelumateriaali

Opinnäytetyön tekemiseen ja omaan aiheeseen liittyvä aineisto. Sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäistä tiedonhankintaa, tiedon analysointia, ryhmätyöskentelyä.

Arviointikriteerit

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Takaisin