Kypsyysnäyte

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18FYOT100
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Haasio, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   4-S   0.0   2016-08-01   2016-12-31  
KIKO-2014   4-S   0.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) kypsyysnäyte määritellään seuraavasti:

"Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 pykälän 1 momentissa tarkoitettua sääntöä."

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Arviointimenetelmät

Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi. Näytteestä arvioidaan sekä sisältö että kieliasu, ja näyte voidaan hylätä joko sisällön tai kieliasun perusteella.

Takaisin