Julkaisutuotanto

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18FAFI010
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Elenius, Leena ; Jokitalo, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija tuntee kirjastojen kokoelmiin sisältyvien erilaisten aineistojen kustannus-ja julkaisutoiminnan sekä jakeluverkoston pääpiirteissään.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 104 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 32 h
- mistä itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä 72 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Erilaisten tietoaineistojen kustannus- ja julkaisutuotanto ja jakeluverkosto: kirja-aineisto, lehdet, ääni- ja kuvatallenteet, sekä elektroniset julkaisut.

Opiskelumateriaali

Opiskelijoiden oma tiedonhankinta, muu materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely ja kirjalliset tehtävät.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija
- on ollut läsnä lähiopiskelussa ja osallistunut ryhmätyöskentelyyn ohjeiden mukaisesti
- osaa nimetä erilaisten julkaisutyyppien kustannuskentän ja jakeluketjun keskeiset toimijat
- osaa esitellä ryhmänsä tuottaman harjoitustyön

Hyvä (3-4)
Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn
- osaa selittää erilaisten julkaisutyyppien kustannuskentän ja jakeluketjun keskeisten toimijoiden tehtävät
- osaa kuvata julkaisutuotannon tulevaisuutta
- osaa esitellä ryhmänsä tuottaman harjoitustyön hyvin

Kiitettävä (5)
Opiskelija
- on osallistunut aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti lähiopiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn
- osaa esitellä arvioiden ja tulevaisuuden näkymiä pohtien erilaisten julkaisujen kustannuskentän ja jakeluketjun toimijoiden tehtävät
- osaa esitellä ryhmänsä tuottaman harjoitustyön hyvin ja kiinnostavasti

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: ryhmä- ja harjoitustyöt, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen; yli 20 % poissaolo lähiopiskelusta vaikuttaa alentavasti arvosanaan.
-opettajan tekemä arviointi, opiskelijan tekemä vertais- ja itsearviointi

Harjoittelu

Opintojakson osa ei sisällä harjoittelua.

Takaisin