Informaatioarkkitehtuuri

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CTJP02
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Jokitalo, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää informaation organisoinnin, sen rakenteisuuden ja luokittelun merkityksen. Opiskelija hallitsee informaatiopalveluun keskittyvien tietojärjestelmien menetelmiä erityisesti kirjastojen ja muiden tietopalveluorganisaatioiden näkökulmasta. Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan sekä analogisia että digitaalisia tietovarantoja informaatioarkkitehtuurin näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 130 h
- lähiopetus 40 h
- itsenäistä opiskelua, verkko-opetusta, kirjallisia tehtäviä 90 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Informaatioarkkitehtuurin peruskäsitteistö ja perusperiaatteet. Verkkopalveluiden ja analogisten aineistokokoelmien tarkastelu informaatioarkkitehtuurin näkökulmasta: sisältöjen järjestäminen, nimeäminen, luokittelu ja löytyvyyden varmistaminen.

Opiskelumateriaali

Morville, P. & Rosenfeld, L. Information architecture for the World Wide Web. O'Reilly, 2006.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=78758

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Koostuu enimmäkseen opettajan kokoamasta verkkoaineistosta.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, yksilö- ja ryhmätehtävät, yksilö- ja ryhmäkeskustelut, verkko-opetus ja –keskustelut.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija on osallistunut lähiopetukseen ja suorittanut harjoitustehtävät.
Opiskelija hallitsee peruskäsitteistön ja ymmärtää perusasiat tietopalveluorganisaatioiden tietojärjestelmien informaatioarkkitehtuurista ja osaa määritellä siihen liittyvät keskeiset käsitteet.

Hyvä 3-4
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä sekä osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelijalla on hyvät tiedot tietopalveluorganisaatioiden informaatioarkkitehtuureista, informaation järjestämisestä, kuvaamisesta ja organisoinnista sekä niiden merkityksestä ja keinoista helpottaa sisältöjen löydettävyyttä erityisesti verkkopalveluissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä.

Kiitettävä 5
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä ja osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelijalla on laaja ymmärrys tietopalveluorganisaatioiden informaatioarkkitehtuureista, informaation järjestämisestä, kuvaamisesta ja organisoinnista sekä niiden merkityksestä ja keinoista helpottaa sisältöjen löydettävyyttä erityisesti verkkopalveluissa.
Opiskelija pystyy arvioimaan ja analysoimaan erilaisia tietovarantoja ja –järjestelmiä informaatioarkkitehtuuurin näkökulmasta.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähiopetuksessa ja verkkokeskusteluissa sekä harjoitustehtäviin.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei kuulu harjoittelua.

Takaisin