Elektroniset aineistot, arkistot ja virtuaalikirjastot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CTJP01
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on hyvä käsitys elektronisten aineistojen, arkistojen ja virtuaalikirjastojen historiasta ja kehityksestä ja aiheeseen liittyvistä käsitteistä. Opiskelija ymmärtää erilaisten e-aineistojen hankintaan ja käyttöön liittyviä hyötyjä ja haasteita, ja kirjaston roolin elektronisen aineiston tarjoamisessa. Opiskelijalla on hyvä tietämys Digitaalisen kirjaston kehittämishankkeista.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h
- mistä työjärjestyksen mukaista opiskelua 12 h
- mistä verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä 118 h

Sisältö

- Aiheeseen liittyvät käsitteet: digitaalinen, sähköinen, elektroninen, virtuaalinen, verkkoaineisto
- E-aineistojen kehitys ja muodot
- E-aineistojen hankinta kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioiden kannalta
- Virtuaali- ja verkkokirjastojen kehitys ja muodot
- Digitaalisen kirjaston hankkeiden nykytilanne.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja -keskustelut, kirjalliset harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 0-5.

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija on osallistunut lähiopetukseen ja suorittanut harjoitustehtävät. Opiskelija kykenee määrittelemään, erittelemään ja pohtimaan e-, digi- ja virtuaali-alkuisia kirjastoalaan liittyviä ilmiöitä

Hyvä 3-4
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia lähteitä sekä osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelija hallitsee kirjasto- ja tietopalvelualaan liittyvät elektronisten aineistojen ja verkkokirjastojen perusasiat ja tunnistaa aiheeseen liittyvät tärkeimmät kysymykset.

Kiitettävä 5
Opiskelija on tehnyt harjoitustehtävät kiitettävästi ja käyttänyt monipuolisesti erilaisia kansainvälisiä lähteitä ja osallistunut aktiivisesti lähiopiskeluun.
Opiskelija osaa arvioida ja analysoida kirjasto- ja tietopalvelualalla keskeisiä elektronisiin aineistoihin ja verkkokirjastoihin liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä. Opiskelija tunnistaa aiheeseen liittyviä kehittämistarpeita kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähiopetuksessa ja verkkokeskusteluissa sekä harjoitustehtäviin.

Takaisin