Digitaalinen palvelumuotoilu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CMSP01
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön digitaalisten palvelujen suunnitteluun, kehitystyöhön ja tuotannon läpiviennissä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opiskelija tuntee erilaiset digitaaliset palvelumuodot ja palvelujen laajuuden vaikutuksen suunnittelu-, tuotanto- ja kehitystyöhön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h
- mistä työjärjestyksen mukaista opiskelua 12 h
- mistä verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä 118 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Verkkojulkaiseminen

Sisältö

Erilaiset digitaaliset palvelumuodot, suunnittelun vaiheet, kehitystyön vaiheet, toteutuksen vaiheet ja konseptisuunnittelu.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-oppiminen, harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 0-5.
1-2
Opiskelija hallitsee peruskäsitteistön ja omaa kohtuullisen ymmärryksen digitaalisesta palvelumuotoilusta.

3-4
Opiskelija omaa hyvät tiedot organisaatioiden digitaalisten palveluiden suunnittelusta, kehitystyöstä ja toteutuksesta.

5
Opiskelija omaa laajan ymmärryksen digitaalisten palveluiden suunnittelusta, kehitystyöstä ja toteutuksesta. Opiskelijalla on valmiudet ohjata verkkopalvelun toteutusta ja kehitystyötä.

Arviointimenetelmät

Tehdyt harjoitukset ja harjoitustyö.

Takaisin