Lapset ja nuoret median käyttäjinä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CMEKA01
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten median käytön tapoja. Hän osaa kertoa, miten lapset ja nuoret tuottavat itse mediasisältöjä. Opiskelija osaa myös arvioida eri-ikäisten mediakompetenssia ja yhdistää median ja oppimisen. Hän osaa tehdä eron mediasuojelullisen näkökulman ja mediakasvatuksen välillä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- sosiaalisen median ja medialukutaidon määrittelyt
- lapset ja nuoret sosiaalisen median käyttäjinä
- lapset ja nuoret mediasisältöjen tuottajina
- median luomat uudenlaiset nuorisokulttuurin ilmiöt
- media, varsinkin sosiaalinen media ja pelit, oppimisen välineenä
- mediasuojelullinen näkökulma

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opiskelun alkaessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöt. Lisäksi työskentelyä verkkoympäristössä.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten ja ryhmätöiden perusteella. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kyky hahmottaa teemaan liittyviä laajoja kokonaisuuksia sekä soveltaa oppimaansa käytäntöön. Arviointi tapahtuu asteikolla hylätty, 1-5.

Harjoittelu

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Takaisin