Verkkopedagogiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CKIPE02
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimpiä opetuksen pedagogisia malleja ja verkko-opetuksen toimintaympäristöjä sekä verkkovälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkko-opetuskokonaisuuden valittuun aiheeseen ja kohderyhmään soveltuvalla pedagogisella mallilla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h
- mistä työjärjestyksen mukaista opiskelua 12 h
- mistä verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä 118 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus

Sisältö

Erilaiset opetuksen pedagogiset mallit, oppimisympäristöt ja sosiaalisen median välineet.
Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen opetuskokonaisuus Moodle-ympäristöön.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-oppiminen, harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 0-5.
1-2
Opiskelija tuntee keskeisimmät opetuksen pedagogiset mallit ja osaa toteuttaa yksinkertaisen opetuskokonaisuuden.

3-4
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja hallitsee hyvin opetuksen pedagogiset mallit. Hän osaa laatia tavoitteellisen opetuskokonaisuuden Moodle opetusympäristöön.

5
Opiskelija omaa laajan ymmärryksen opetuskokonaisuuden tuottamisesta verkko-oppimisympäristöön, ja kykenee tuottamaan tavoitteellisen, kohderyhmän ja aiheen erinomaisesti huomioivan kokonaisuuden Moodle-ympäristöön.

Arviointimenetelmät

Tehdyt harjoitukset ja harjoitustyö.

Takaisin