Informaatiolukutaito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CKIPE01
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Jokitalo, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
1. opiskelija hahmottaa informaatiolukutaidon osa-alueet ja tunnistaa sen erilaiset määritelmät ja lähikäsitteet (digitaalinen lukutaito, medialukutaito, translukutaito jne.)
2. opiskelija ymmärtää, mitä informaatiolukutaidon osa-alueet käytännössä tarkoittavat
- ongelman / tiedontarpeen määrittely ja tiedonlähteiden tuntemus ja valinta
- hakustrategiat ja tiedonhaku
- tiedon ja tiedonlähteiden arviointi
- tiedon työstäminen ja jakaminen
- tiedonhallinnan eettisyys ja laillisuus
3. opiskelija tunnistaa eri toimijat ja niiden roolit informaatiolukutaidon opetuksessa: eri kirjastotyypit ja kirjastohenkilökunta, oppilaitokset ja opetushenkilöstö, lasten vanhemmat
4. opiskelija tutustuu informaatiolukutaidon opetuksen integrointiin ja upottamiseen oppimissisältöihin esimerkkien kautta

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus

Sisältö

- Informaatiolukutaidon teoreettiset perusteet
- Informaatiolukutaidon osa-alueet ja niiden opetus
- Informaatiolukutaidon integrointi sisältöihin eri kohderyhmille
- Opetus- ja kirjastohenkilökunnan yhteistyö ja sen merkitys IL-taitojen opetuksessa
- Käytännön esimerkkejä integroidusta / upotetusta informaatiolukutaidon opetuksesta

Opiskelumateriaali

Bartlett, Jamie and Miller, Carl (2011) Truth, lies and the internet: a report into young people’s digital fluency. London: Demos.
Saatavana: http://www.demos.co.uk/files/Truth_-_web.pdf?1317312220

Carbery, Alan (2012) Information literacy through inquiry: using problem-based learning in information literacy instruction. LILAC 2012 Conference.
Saatavana: http://www.slideshare.net/acarbery/information-literacy-through-inquiry-using-problembased-learning-in-information-literacy-instruction

Finding, using and managing information : Nursing, midwifery, health and social care information literacy competencies (2011) London: Royal College of Nursing.
Saatavana: http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/357019/003847.pdf

Godwin, P. ja Parker, J. (eds.) (2012) Information Literacy Beyond Library 2.0. London: Facet. ISBN: 978-1-85604-762-3
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=101731

Ifla Media and Information Literacy Recommendations (2011) IFLA
Saatavana: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-media-and-information-literacy-recommendations

Webber, Sheila (updated by Moira Bent in 2008) The Seven Headline Skills expanded. SCONUL
Saatavana: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/headline_skills.html LINKKI EI TOIMI

Weiner, Sharon (2011) Information literacy and the Workforce: A Review. Education Libraries, 34 (2). s. 7-14.
Saatavana: http://units.sla.org/division/ded/educationlibraries/34-2.pdf

Why information literacy? Information Literacy Toolkit (2011) Open University, UK.
Saatavana: http://www.open.ac.uk/iltoolkit/

Muu erikseen opetuksen yhteydessä ilmoitettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmätyöt ja -keskustelut, verkko-opetus, harjoitukset: verkkokeskustelu, opetustuokion suunnitelma, relevanttien aineistojen etsiminen ja kuvailu.

Arviointikriteerit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Takaisin