Kirjallisuuden genret

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18CKIAI01
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa järjestää ja luokitella kaunokirjallisuutta genrejen mukaan. Hän tunnistaa kirjastotyön kannalta keskeisten genrejen kotimaiset ja ulkomaiset merkkiteokset ja klassikot. Hän osaa myös esitellä ja suositella eri genreihin kuuluvaa kirjallisuutta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h
- mistä työjärjestyksen mukaista opiskelua 15 h
- mistä verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä 115 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Genrekirjallisuuden lukeminen, esitteleminen ja arvioiminen suullisesti ja kirjallisesti
- Blogiesittelyjen kirjoittaminen
- Ryhmätyö valitusta kirjallisuuden genrestä
- kirjoista keskusteleminen lukupiirissä ja sosiaalisessa mediassa
- lukupiirin suunnittelu ja keskustelun ohjaaminen valitusta kirjasta

Opiskelumateriaali

Genrekirjallisuuden listoista valittavat kirjat, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa. Opiskelijoiden itsenäisen tiedonhaun perusteella löytämä lähdeaineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, lukupiirit, keskustelut, blogikirjoitukset ja ryhmätyö.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tekee vaaditut suoritukset ja osallistuu lähiopetukseen, mutta ei ota aktiivisesti osaa genreistä ja kirjoista käytäviin kesksteluihin. Blogiesittelyissä opiskelija keskittyy enimmäkseen juonen kuvailuun eikä hän käytä lähteitä kirjoituksia laatiessaan.

Hyvä (3-4)
Opiskelijalla on aktiivinen rooli ryhmätyöskentelyssä ja hän osallistuu genreistä ja kirjoista käytäviin keskusteluihin. Opiskelija toimii aktiivisena lukupiirin vetäjänä ja osallistujana. Opiskelija osaa arvioida, millaiset kirja-esittelyt sopivat blogiin. Hän kirjoittaa sovitun määrän toimivia blogiesittelyjä, joista ainakin osassa hän on käyttänyt myös lähteitä. Hän kommentoi sovitun määrän muiden blogiesittelyjä asiantuntevasti.

Kiitettävä (5)
Opiskelijalla on aktiivinen ja innostava rooli ryhmätyöskentelyssä. Hän osallistuu innokkasti genreistä ja kirjoista käytäviin keskusteluihin ja osoittaa niissä laajaa harrastuneisuutta genrekirjallisuutta kohtaan.
Opiskelija kirjoittaa sovitun määrän asiantuntevia, analyyttisiä ja harrastuneisuutta osoittavia blogiesittelyjä, joita tehdessään hän on myös käyttänyt lähteitä. Hän on aktiivinen ja keskusteleva muiden blogiesittelyjen seuraaja ja kommentoija.

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö, aktiivinen osallistuminen lukupiireihin ja verkkokeskusteluihin, 3 blogiesittelyä ja sovittu määrä muiden esittelyjen kommentointia.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Takaisin