Tietojärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18ASTP05
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 12.0 op
Vastuuopettaja: Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tietää tietojenkäsittelyn kehityksen keskeisimmät vaiheet, tietää sen merkityksen opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnassa.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tietokoneen perustoiminnan ja käytössä olevan käyttöjärjestelmän ja osaa hyödyntää työvälineohjelmia.

Opiskelija tuntee tietoverkkojen rakenteen ja toimintaperiaatteet, tuntee lähiverkon ja internetin sovellusten sekä kirjastojärjestelmien toimintaperiaatteet.
Opiskelija tuntee tietoturvan osa-alueet ja kykenee tunnistamaan informaatiotyöympäristön tietoturvaan liittyvät riskit sekä osaa soveltaa ratkaisukeinoja.

Opiskelija tuntee kirjastojärjestelmien perustoiminnot ja kykenee toimimaan hankinta- ja kehittämisprojekteissa. Opiskelija hallitsee tiedonhallinnan ja tietokantojen perusteet, osaa suunnitella, luoda ja hyödyntää tietokantoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä on 320 h, josta itsenäisesti tehtävien opintojen osuus on 130 h, ja ohjattujen kontakti- sekä verkko-opintojen osuus on 190 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

• Tietojenkäsittelyn sekä käyttöjärjestelmän ja työvälineohjelmien perusteet.
• Tietoliikenteen, tietoliikenneverkkojen (dataverkot, televerkot, langaton tiedonsiirto) ja lähiverkojen perusteet.
• Tietoverkkopalvelut (internet) sekä kirjastot ja tietoliikenne.
• Kirjastojen tietojärjestelmät; Suomessa käytössä olevat, katsaus tietoteknisiin standardeihin, kirjastojen tietojärjestelmien kehittämis- ja hankintaprosessi.
• Tietoturvallisuuteen liittyvä käsitteistö ja tietoturvan osa-alueet; yritysten ja julkisten palvelujen tietoturva, organisaatioiden tietoturvaratkaisut.
• Tiedonhallinnan keskeiset käsitteet.
• Tietokannan suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen sekä tietokannan julkaiseminen verkkoympäristössä.

Opiskelumateriaali

Saarti J. toim. 2002. Kirjastojärjestelmän hankkijan opas, BTJ Kirjastopalvelu. Haavisto T., Jokinen M-R. & Ojala M. 2009.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=41629

Kirjastojärjestelmät nyt, Ad hoc - raportti. Paananen J. 2005.
Saatavana: http://www.kirjastot.fi/File/7f804838-b565-4407-9f1f-49f596106e66/kirjastojarjestelmat_nyt.pdf

Tietotekniikan peruskirja 2005. Docendo. s. 172-293 ja 360-383
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=65983

sekä opetuksen yhteydessä ilmoitettava muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-oppiminen, ohjatut harjoitukset, itsenäiset harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 1-5.

1-2
Opiskelija osaa käyttää tietokonetta ja työvälinesovelluksia, ymmärtää sen toimintaa. Opiskelija tunnistaa tietoverkkoihin, tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja tietää niiden merkityksen. Opiskelija omaa tietoja kirjastojen tietojärjestelmien sekä virtuaalisten kirjastojen toiminnasta.


3-4
Opiskelija ymmärtää tietokoneen toimintaa ja osaa hyödyntää työvälinesovelluksia. Opiskelija tuntee tietoverkkojen toimintaa ja palveluja, osaa hyödyntää niitä sekä tuntee keskeisimmät tietoturvakysymykset. Opiskelija tuntee kirjastojen tietojärjestelmien ja virtuaalisten kirjastojen toimintaa sekä tietää keskeiset aiheet kirjastojen tietojärjestelmien kehittämistyöstä.

5
Edellyttää laajaa ymmärrystä ja osaamista tietokoneen, tietojenkäsittelyn, tietokantojen ja tietoverkkojen toiminnasta, tietoverkkojen palveluista sekä tietoturvakysymyksistä. Opiskelijan tulee tuntea hyvin kirjastojen tietojärjestelmät ja virtuaalisten kirjastojen toiminnan. Opiskelija osaa hyödyntää tietokoneen sovelluksia monipuolisesti ja osaa luoda tietokantoja ja hyödyntää niitä. Opiskelijalla on kyky osallistua kirjastojen tietojärjestelmien suunnitteluun, hankintaan ja kehittämistyöhön.

Arviointimenetelmät

Itsenäiset harjoitukset, tentit ja harjoitustyöt

Lisätietoja

Sisältää osa: Tietojenkäsittelyn perusteet (3 op), Tietoverkot ja kirjastojärjestelmät (5 op) ja Tietokannat (4 op).

Takaisin