Asiakkuus, media ja kirjasto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18ASTP04
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 11.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Keski-Mattinen, Tarja ; Takamaa, Paula
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa erotella oppimiskäsityksiä ja hän osaa selittää mediakasvatus-käsitteen sisällön kirjastotoimen näkökulmasta. Opiskelija osaa myös ottaa käytäntöön erilaisia opetus- ja mediakasvatusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella ja järjestää kirjastotyöhön sisältyviä ohjaus- ja opetustilanteita yksittäisille asiakkaille ja ryhmille. Opiskelija ymmärtää verkkoviestinnän merkityksen kirjastoille ja tietopalveluorganisaatioille. Hän osaa päivittää julkaistuja verkkosivuja sekä suunnitella ja toteuttaa toimivan standardinmukaisen verkkopalvelun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 286 h, mistä opintojakson osien osuus seuraavasti: Asiakaspalvelu 78 h, Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus 130 h ja Verkkojulkaiseminen 78 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Julkisten palvelujen erityispiirteet, palvelun laadun kehittäminen, palvelutilanteet ja niiden johtaminen sekä henkilökohtainen esiintyminen palvelutilanteessa.
Johdatus oppimiskäsityksiin ja opetusmenetelmiin, tiedonhallintataitoihin liittyvien ohjaus- ja opetustilanteiden suunnittelu, toteutus ja arviointi ja nformaatiolukutaito.
Mediakasvatuksen osa-alueet ja toteuttaminen kirjastoammattilaisen näkökulmasta.
Verkkoviestinnän merkitys kirjastoille ja muille tietopalveluorganisaatioille. Verkkopalvelun toteutuksen tekniikoita ja julkaiseminen www-palvelimella.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa tai toteutusten alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ilmoitetaan jkaisen opintojakson osan kuvauksessa.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa tai kurssin alussa.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa tai toteutusten alussa.

Lisätietoja

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
Asiakaspalvelu 3 op, Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus 5 op, Verkkojulkaiseminen 3 op.

Takaisin