Tietokannat

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18ASTP031
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa tiedonhallinnan perusteet sekä hallitsee relaatiomallin, relaatiotietokannan ja tietokantasovelluksen suunnittelun tietoanalyysin vaiheiden mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 104 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 54 h

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi tietokantojen kehitysprosessi, ja relaatiomallin perusteet sekä tutustutaan käsitteelliseen mallintamiseen. Tietokannan hallintaan ja ohjelmointiin perehdytään MS Access-tietokantaohjelmiston avulla. Opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoitustyönä rajatun tietokannan.

Opiskelumateriaali

Paananen, Juhani (2005): Tietotekniikan peruskirja. Docendo. s. 172-293 ja 360-383.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=65983

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset harjoitustehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 1-5.

1-2
Opiskelija tunnistaa tietokantoihin ja niiden suunnitteluun liittyviä käsitteitä ja tietää niiden merkityksen. Opiskelija osaa luoda yksinkertaisen tietokannan tietokantaohjelmiston avulla.

3-4
Opiskelija tuntee hyvin tietokantojen rakenteet ja kykenee osallistumaan oman alansa tietokantojen suunniteluun ja kehittämistyöhön. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokannan ja hyödyntämään sitä.

5
Edellyttää laajaa ymmärrystä ja osaamista tietokantojen toiminnasta sekä suljetuissa kuin avoimissa ympäristöissä. Opiskelijalla on taitoa osallistua tietokantojen suunnitteluun, hankintaan ja kehittämistyöhön. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää tietokantoja.

Arviointimenetelmät

Tehdyt harjoitukset ja harjoitustyö

Takaisin