Tiedon tallennus ja haku

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH18ASTP02
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 21.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Haasio, Ari ; Vuorela, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri lähteistä ja osaa valita kuhunkin tiedontarvetilanteeseen parhaiten soveltuvan lähdemateriaalin. Hän osaa käyttää eri tyyppisiä tiedonlähteitä, tunnistaa tiedonhankintaprosessin eri vaiheet ja osaa selostaa tiedonhaun ja -hankinnan keskeiset teoreettiset mallit sekä osaa soveltaa niitä käytännön tiedonhakutilanteisiin. Opiskelija osaa tallentaa tietoa eri tiedonlöytämismenkanismien käyttöön ja osaa soveltaa tiedontallentamisessa luetteloinnin sekä luokituksen keskeisiä periaatteita ja julkaisutietojen tallennuksen keinoja ja välineitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 546 h
- mistä Tiedonhaun perusteet 104 h
- mistä Tiedontallennuksen menetelmät 156 h
- mistä Tiedonhankinta ja -haku 156 h
- mistä Tiedonlähteet 130 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tiedonhaun teoreettiset perusteet;Tiedonhaku Internetistä ja tietokannoista; Kirjalliset ja elektroniset lähdetyypit; Tiedon tallennuksen menetelmät ja niiden käyttö; Asiakaslähtöinen haun suunnittelu, vuorovaikutus ja hakuhaastattelut; Tiedonhankinnan keskeiset ammatilliset ja ei-ammatilliset jäsennykset; Tiedonfilosofian perusteet; Tietokantojen rakenne ja tyypit.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksissa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, pienryhmätyöskentely, itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, verkko-opiskelu, tentit.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson osien alussa.

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan opintojakson osien kuvauksessa.

Harjoittelu

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Lisätietoja

Opintojakso koostuu seuraavista osista:
Tiedonhaun perusteet 4 op,
Tiedontallennuksen menetelmät 6 op,
Tiedonhankinta ja -haku 6 op,
Tiedonlähteet 5 op.

Takaisin