Verkkojulkaiseminen

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18ASTP013
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Keski-Mattinen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää verkkoviestinnän merkityksen kirjastoille ja muille tietopalveluorganisaatiolle. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan, standardinmukaisen verkkopalvelun (verkkosivuston). Hän ymmärtää HTML-kieltä ja CSS-tyylimäärittelyjä. Opiskelija osaa myös julkaista verkkopalvelun internettiin käyttäen FTP-sovellusta, ja päivittää julkaistuja sivuja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 78 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietojenkäsittelyn perusteet

Sisältö

• verkkoviestinnän merkitys kirjastoille ja muille tietopalveluorganisaatiolle
• verkkopalvelujen toteutustekniikat: HTML-kieli, CSS-tyylisivukieli
• verkkopalvelun julkaiseminen www-palvelimella

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5.
1-2
- opiskelija on tehnyt harjoitukset hyväksyttävästi
- opiskelija tuntee verkkoviestinnän erityiskysymyksiä
- opiskelija osaa html-koodin perusteita ja tunnistaa css-tyylikielen määrittelyjä

3-4
- opiskelija on tehnyt harjoitukset hyvin
- opiskelija osaa analysoida verkkopalveluja
- opiskelija osaa hyödyntää html- ja css-koodia

5
- opiskelija on tehnyt harjoitukset ja harjoitustyön kiitettävästi
- opiskelija osaa kehittää ja analysoida verkkopalveluja
- opiskelija osaa kiitettävästi html-koodin ja css-tyylikielen määrittelyjä ja osaa hyödyntää niitä

Arviointimenetelmät

Tehdyt harjoitukset ja harjoitustyö

Takaisin