Kirjastopedagogiikka ja mediakasvatus

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: KH18ASTP012
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osan suoritettuaan opiskelija osaa erotella oppimiskäsityksiä ja hän osaa selittää mediakasvatus-käsitteen sisällön kirjastotoimen näkökulmasta. Opiskelija osaa ottaa käytäntöön erilaisia opetus- ja mediakasvatusmenetelmiä kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä. Hän osaa suunnitella ja järjestää kirjastotyöhön sisältyviä ohjaus- ja opetustilanteita yksittäisille asiakkaille ja ryhmille.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h
- mistä kontaktiopetusta 40h
- mistä ryhmätyöskentelyä 10h
- mistä ohjausharjoituksia 6h
- mistä itsenäistä työskentelyä 74h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- Johdatus oppimiskäsityksiin ja opetusmenetelmiin
- Tiedonhallintataitoihin liittyvien ohjaus- ja opetustilanteiden suunnittelu, toteutus ja arviointi ja informaatiolukutaito.
- Lukemaan innostamiseen liittyvät ohjaustilanteet
- Mediakasvatuksen osa-alueet ja toteuttaminen kirjastoammattilaisen näkökulmasta.

Opiskelumateriaali

- Sormunen, E. & Poikela, E. 2008. Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere: University press.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=82695

- Kupias, P. 2001. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Edita.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=42661

- Learning and Libraries in an Information Age: Principles and practice. Edited by Barbara K. Stripling. Englewood: Libraries unlimited 1999.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=94310

- Tänk om...! pedagogiska metoder i biblioteket.2005. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=72007

- Buckingham, D. 2003. Media education: literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=71815

- Verho, S. (toim.) 2009. Mediakasvatus kirjastossa. Helsinki: BTJ.
Saatavuus: http://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=89471

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson osan alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset kirjalliset työt ja työelämäyhteistyössä (kirjastoissa, kouluissa tai päiväkodeissa) toteutettavat ohjaus- ja opetustilanteet.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lyhyesti eritellä opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa kertoa, millaisia opetus- ja ohjaustehtäviä kirjastotyöhön kuuluu. Hän osaa määritellä, mitä mediakasvatus tarkoittaa ja kertoa esimerkkejä siitä, miten kirjasto mediakasvatusta toteuttaa. Opiskelija osaa ryhmässä tuottaa pienimuotoisen opetus- tai ohjaustapahtuman.

Hyvä (3-4)
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa analysoida, mitä mediakasvatus tarkoittaa ja mikä on kirjaston rooli sen toteuttamisessa.
Hän osaa vertailla erilaisia kirjastotyöhön kuuluvia opetus- ja ohjaustehtäviä. Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena jäsenenä tuottaa opetuksen teoriaa soveltavan opetus- tai ohjaustapahtuman.

Kiitettävä (5)
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa monipuolisesti eritellä ja analysoida opetustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa laajasti analysoida, mitä mediakasvatus tarkoittaa ja mikä on kirjaston rooli sen toteuttamisessa.Hän osaa vertailla ja ehdottaa uudenlaisia kirjastotyöhön liittyviä opetus- ja ohjaustapahtumia.
Opiskelija osaa ryhmän aktiivisena ja innostavana jäsenenä tuottaa oppimaansa opetuksen teoriaa soveltavan ja arvioivan opetus- tai ohjaustapahtuman tai –tapahtumien sarjan.

Arviointimenetelmät

Itsearviointi, vertaisarviointi paritöiden osalta ja opettajan arviointi, joka tapahtuu kirjallisten tehtävien, käytännön harjoitusten sekä aktiivisen lähiopetukseen (keskustelut ja ryhmätyöskentely) osallistumisen perusteella.

Harjoittelu

Opintojakson osa sisältää opetus- ja ohjaustilanteiden harjoittelua kirjastoissa, kouluissa tai päiväkodeissa.

Takaisin