Markkinoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AYT10
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Savola, Esa
Opettajatiimi: Juppo, Merja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KUTU-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
MK-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KIKO-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa yrityksen markkinointitoimintojen yhteydet muihin liiketoiminnan osa-alueisiin
- analysoida makromarkkinointiympäristöä
- analysoida mikroympäristöä ja tehdä asemoinnin
- tuntee ostokäyttäytymistä ja osaa segmentoida
- käyttää markkinoinnin kilpailukeinoja

Opiskelijan työmäärä

opiskelijan työmäärä 78 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- markkinoinnin peruskäsitteet
- toimintaympäristön, kysyntä- ja kilpailuympäristön ja oman organisaation analysointi
- asemointi, segmentointi
- markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot

Opiskelumateriaali

Bergström, Seija & Leppänen, Arja. 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita

muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

luento-opetus, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

- 5: Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa..
- 3: Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa..
- 1: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot taidot ja asenteet.

Arviointimenetelmät

tentti 100 %

Takaisin