Johdatus kulttuurihistoriaan

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AAK41
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opettajatiimi: Haasio, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KIKO-2014   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä sekä tunnistaa kulttuurihistorian eri näkökulmia. Opiskelija ymmärtää länsimaisen kulttuurihistorian pääpiirteitä ja niihin keskeisesti vaikuttaneita yhteiskunnallisia tekijöitä.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin luentojen ja kirjallisuuden avulla. Jokainen opiskelija perehtyy tarkemmin valitsemaansa kulttuurihistorian osa-alueeseen erillisen kirjallisuuden ja sen pohjalta tehtävän harjoitustehtävän avulla. Opintojakson tavoitteena on historiallisen ymmärryksen avulla parantaa opiskelijan kykyä sijoittaa nykypäivän kulttuurisia elementtejä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus: Valitaan opettajan antamalta listalta.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus: luennot 16 h, opiskelijan laatima essee annetusta aiheesta, verkkotehtävät.
Palaute ja arviointikeskustelu opettajan kanssa verkossa

Arviointikriteerit

Arviointi asteikolla 0-5.
5 = Edellyttää kykyä analysoida kulttuurihistoriallisia syy-seuraussuhteita analyyttisesti ja soveltaa niitä vastauksissaan monipuolisesti ja havainnollisesti. Opiskelija osaa suhteuttaa eri historiallisten käännekohtien merkityksen kulttuuriseen kehitykseen ja sen eri innovaatiomuotoihin. Opiskelija kykenee myös kriittiseen tulkintaan, joka heijastuu hänen vastauksissaan.
3 = Ymmärtää kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja hallitsee alan tärkeimmät käsitteet ja osaa käyttää niitä sekä perustella kriittisesti vastauksensa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja keskusteluihin.
1 = Opiskelija osaa tunnistaa ja käyttää kulttuurihistoriallisen ajattelun peruskäsitteitä. Opiskelijan kirjallinen tuottaminen on niukkaa ja hän osoittaa vain vähäistä paneutumista tehtävänantoon.

Arviointimenetelmät

Verkkotehtävät ja opiskelija laatii esseen noin 6 sivua

Takaisin