Svenska för arbetslivet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AAK20
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KUTU-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
MK-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KIKO-2014   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa viestiä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa ja työtehtävisssä kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä. Hän osaa hankkia ja hyödyntää omaan alaansa liittyvää tietoa ja osaa käyttää alan perusterminologiaa. Hän osaa kehittää omaa kielitaitoaan työelämän vaatimusten mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan esim. työnhakutilanteissa. Hän osaa hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostilla ja kertoa työpaikoista ja niiden toiminnoista ja selviää asiakaspalvelutilanteista. Opiskelija osaa toimia sekä antaa neuvoja ja ohjeita työhön liittyvissä tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 78 h, mistä kontaktiopetusta 36 h ja itsenäistä työskentelyä 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Henkilö- ja koulutustaustastaan kertominen, työnhakutilanteet, työpaikkahaastattelut ja CV:n laatiminen. Työympäristön, työolojen ja työtehtävien kuvailu; tapaamiset, opastamiset ja suulliset asiakaspalvelutilanteet. Småprat, mielipiteen ilmaisut ja perustelut, puhelinviestintä ja sähköpostiviestintä.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kuuntelut, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialansa tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä on havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arvosana 3: Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialansa perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.

Arvosana 5: Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialansa sanastoa. Hän on aktiivinen sekä selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun työskentelyyn, suullisen kielitaidon aktiivinen harjoittelu, kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä tentti.

Takaisin