English for Librarians

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AAK11
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
KIKO-2014   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa keskeisen kirjasto- ja tietopalvelualan sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Opiskelija hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet kirjastossa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson kokonaistuntimäärä on 104 h, josta 34 h kontaktiopetusta, 40 h itsenäistä työskentely ja 30 h verkkotyöskentelyä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Working life communication skills 3 op

Sisältö

Asiakkaana kirjastossa, kirjaston tilat ja palvelut, kokoelmat, tiedonhankinta, kirjaston organisaatio ja henkilöstö

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali, verkkomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen verkkotyöskentely, suullinen esitys

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeata sanastoa ja selviytyy tavanomaisista suullisista ja kirjallisista asiakaspalvelutilanteista kirjastossa. Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä osan helposta ammattialansa tekstistä.

Arvosana 3: Opiskelija osaa käyttää kohtuullisesti oman ammattialansa sanastoa ja hoitaa alalle tyypillisimmät suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti eri viestintävälineitä käyttäen. Hän osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Hän ymmärtää yleisimpiä ammattialansa tekstejä ja selviää melko hyvin ennakoitavissa työelämän tilanteissa.

Arvosana 5: Opiskelija käyttää oman alansa ammattisanastoa lähes virheettömästi ja hoitaa vaativat suulliset ja kirjalliset oman alan asiakaspalvelutilanteet tehokkaasti ja ammattitaitoisesti eri viestintävälineitä monipuolisesti käyttäen. Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin mukaan. Hän ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat oman ammattialansa tekstistä ja pystyy soveltamaan ja selittämään lukemaansa.

Arviointimenetelmät

Suulliset ja kirjalliset tuotokset.

Takaisin