Ammatillinen kasvu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KH00AAK02
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Huusko, Tuija
Opettajatiimi: Orhanen, Outi ; Leikkari, Esa ; Savola, Esa ; Mäkinen-Laitila, Sari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KIKO-2013   1-S   1.0   2013-09-01   2013-12-31  
KIKO-2013   1-K   1.0   2014-01-02   2014-07-31  
KIKO-2013   2-K   1.0   2015-01-02   2015-07-31  
KIKO-2013   3-K   1.0   2016-01-01   2016-07-31  
KIKO-2014   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
KIKO-2014   1-K   1.0   2015-01-02   2015-07-31  
KIKO-2014   2-K   1.0   2016-01-01   2016-07-31  
KIKO-2014   3-K   1.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman ammattialansa työelämän vaatimuksia. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan omaa oppimistyyliä sekä oppimisen reflektointia. Opitaan ymmärtämään ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteita sekä opitaan työskentelemään yhdessä monialaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Opiskelija kehittää omaa ammatillisuuttaan ja ammatti-identiteettiään. Ammatillisen kasvun opintojen osaamistavoitteiden suunnittelu vuosittain tehdään yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelija tuntee oman ammattialansa työelämän vaatimuksia. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan omaa oppimistyyliä sekä oppimisen reflektointia. Opitaan ymmärtämään ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteita sekä opitaan työskentelemään yhdessä monialaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Opiskelija kehittää omaa ammatillisuuttaan ja ammatti-identiteettiään. Ammatillisen kasvun opintojen osaamistavoitteiden suunnittelu vuosittain tehdään yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.Kulttuurialan työelämätaidot; Oman alan ammattikuva ja työtehtävät, ryhmätyötaidot. Työelämän yleiset ammattikäytännöt ja työsuhdeasiat. Työhakemukset ja portfoliot (itsensä ja ammattitaitojensa markkinointi).
Pohditaan erilaisia uramahdollisuuksia. Työstetään omaa ammatti-identiteetin kehittymistä ja arvioidaan opinnoissa edistymistä ammatillisen kasvun näkökulmasta. Pohditaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tiedostetaan kansainvälisten opintojen mahdollisuuksia. Tiedostetaan alan työterveys- ja työturvallisuustekijät. Opiskelija oppii itsearviointitaitoja ja tavoitteellista yrittäjämäistä toimintatapaa. Tehdään Urasuunnitelman tekeminen ja ammatillisen portfolion kokoaminen.
Opiskelija voi purkaa opintoihinsa liittyviä huolia, jäsentää niihin liittyviä kysymyksiä ja tarkentaa omia opiskelusuunnitelmiaan.. Tunnistetaan omia oppimisvaikeuksia ja stressinhallintakeinoja. Opiskelija vahvistuu kyvyssään suorittaa opintonsa määräajassa. Kootaan opiskelumotivaatiota, voimavaroja ja energiaa. Kehitetään yhteisöllisyyttä ja tehokkaampia tapoja oppia Puretaan koulun arkeen liittyviä stressitekijöitä. Tuotetaan yhteisöllisiä keinoja selviytyä arjen kaaoksesta. Opiskelija valmentautuu yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksiin ja osaa käyttää hyödykseen opiskelun ohjausta.
tulohaastattelu, HOPS-keskustelut sekä kehityskeskustelut ryhmittäin

Opiskelumateriaali

valitaan ohjaajan antamalta listalta

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

ryhmäkeskustelut, henkilökohtaiset keskustelut, yritysvierailut, harjoitustehtävät, ammatillinen portfolio

Arviointikriteerit

HOPS, urasuunnitelma, ammatillinen portfolio

Arviointimenetelmät

Ryhmän kanssa sovitut harjoitustehtävät ja keskustelut vuosittain. Hyväksytty / Hylätty

Lisätietoja

Harjoitustehtävät määritellään koulutusohjelmittain

Takaisin