Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KGF00YR
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Hautamäki, Minna
Opettajatiimi: Haapala, Pia ; Hietaniemi, Elina ; Kuhalampi, Katriina ; Keski-Hirvi, Anita ; Risku, Aija ; Volanto, Sinikka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SOSALA-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
FYSTER-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
FYSTER-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
SOSALA-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa omaehtoisen, sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden ominaispiirteet ja sisäistää niiden merkityksen osaksi omaa toimintaansa, tuntee sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden toimintaympäristön erityispiirteitä mm. yritystoiminnan eettisyyden vaatimukset, luvanvaraisuuden ja lainsäädännön, osaa työskennellä yrittäjämäisesti sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ryhmässä.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktiopetus 24 tuntia, itsenäinen opiskelu 22 tuntia, yrittäjyystapahtuma 20 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
- oma yrittäjämäinen toiminta, yrittäjyys
- sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa ohjaava lainsäädäntö
- sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavan yrityksen perustamisprosessi, tuotteistaminen, kilpailuttaminen ja markkinointi
- hyvinvointipalvelu- / yrittäjyystapahtuman tuottaminen

Opiskelumateriaali

Opintojakson moodesivuilla on jakson tehtäviin liittyviä kirjallisuuslähteitä ja verkkolinkkejä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen, pienryhmätyöskentely, luennot, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty taso

Opiskelija tekee opintojaksoon kuuluvat verkkotehtävät ja tunnistaa sisäisen /omaehtoisen yrittäjyyden ominaispiirteitä omassa toiminnassaan. Hän tarkastelee tehtävissään ulkoista yrittäjyyttä yhtenä työllistymisen mahdollisuutena ja pystyy erittelemään sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteitä. Opiskelija osallistuu moniammatillisen ryhmänsä toimintaan tasavertaisena jäsenenä.

Hylätty taso
Opiskelija ei ota vastuuta annetuista tehtävistä ja ne jäävät keskeneräisiksi. Hän osoittaa hyvin vähäistä mielenkiintoa opiskeltavaa asiaa kohtaan ja hänellä on selittämättömiä poissaoloja tunneilta. Moniammatillisessa ryhmässä hän jää sivustaseuraajaksi eikä osallistu työryhmän toimintaan tasavertaisesti.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Oppimistehtävät moodleympäristössä ja kurssin yhteydessä työelämäpaikassa toteutettu tapahtuma, tempaus tms.

Takaisin