OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KG10F
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Mäntykivi, Pirkko ; Haapala, Pia ; Svahn, Tarja ; Hautamäki, Minna ; Finne, Merja
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija käyttää itsenäisesti ja kriittisesti tiedonhankintamenetelmiä ja osoittaa tutkimuksellista asennoitumista. Opiskelija soveltaa teoriatietoja ja yhdistää niitä työelämää palvelevaksi kokonaisuudeksi ja omaa valmiuksia osallistua tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Opiskelija hyödyntää tutkimusten tuloksia tulevan ammattinsa kehittämiseen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa tietonsa opinnäytetyönsä aihepiiristä. Opiskelija antaa näytön äidinkielen kirjallisesta hallinnasta. Opinnäytetyö toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja aktiivisena osallistumisena yksilö ja / tai ryhmäohjauksiin ja seminaareihin. Opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen suunnitelma ja opinnäytetyöraportti.

Arviointikriteerit

kts. SeAMK:n opinnäytetyöohjeen arviointikriteerit v. 2013

Takaisin