Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BPE71
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut ; Mäntykivi, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   3-K   9.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2014   3-K   9.0   2017-01-01   2017-07-31  
FYSTER-2015   3-K   9.0   2018-01-01   2018-07-31  
FYSTER-2016   3-K   9.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: syventää tietojaan ja taitojaan terveen lapsen psykomotorisen kehityksen havainnoinnissa ja analysoinnissa;
toimii luontevasti vuorovaikutustilanteissa eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa; käyttää luotettavia testejä ja mittareita arvioidessaan lapsen ja nuoren psykomotorista kehitystasoa ; osaa ohjatusti tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan lapsen / nuoren liikkumista ja toimintaa; osaa ohjata eri-ikäisille lapsille leikki- ja liikuntatuokioita yksilö- ja ryhmätilanteissa ; tunnistaa lasten ja nuorten tavallisimpia sairauksia ja kehityshäiriöitä sekä ymmärtää niiden vaikutuksia lapsen / nuoren liikkumis- ja toimintakyvylle ; suunnittelee ja käyttää avustetusti fysioterapian menetelmiä lapsen / nuoren terapiatilanteissa myös perheen tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden ; osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa erityisryhmien tarpeisiin ; tunnistaa lasten ja nuorten apuvälineisiin liittyviä erityispiirteitä ; käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää erilaisista hänelle vieraista asioista

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä lapsen / nuoren, lapsen vanhempien ja muun henkilökunnan kanssa; käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä ottaessaan aktiivisesti selvää erilaisista hänelle vieraista asioista

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä. Harjoittelun raportointi kirjallisesti. Verkko-opiskelu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Teemoitettu oppimispäiväkirja, joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia tehtäviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; Käytännön ohjaajan ja opettajan antama palaute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lopussa oppimispäiväkirjojen teemoista

Harjoittelu

Harjoittelu eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa

Takaisin