Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BPE61
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Haapala, Pia ; Kiili, Riitta ; Koivisto, Marjut ; Mäntykivi, Pirkko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   3-S   9.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2014   3-S   9.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2015   3-S   9.0   2017-08-01   2017-12-31  
FYSTER-2016   3-S   9.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: osaa käyttää eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan ikääntyvän toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä ; osaa tehdä johtopäätöksiä tutkittuaan ikääntyvän toimintakykyä; osaa suunnittella ja käyttää erilaisia fysioterapian menetelmiä tarkoituksenmukaisesti ikääntyvän terapiatilanteissa ; osaa soveltaa eri liikuntalajeja käytännön ohjaustilanteissa ikääntyvän tarpeisiin; osaa ohjata ikääntyvää oikeanlaisten apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käyttämisessä ; osaa toimia alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä ; osaa huomioida esteettömyyden toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttää ergonomian menetelmiä ihmisen tarpeita vastaaviksi ; osaa hyödyntää hyvinvointiteknologiaa ohjatessaan ikääntynyttä ja hänen läheisiään

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Harjoittelu työelämässä. Harjoittelun kirjallinen raportointi, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Arviointimenetelmät

Teemoitettu oppimispäiväkirja, joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia tehtäviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; Käytännön ohjaajan ja opettajan antama palaute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lopussa oppimispäiväkirjojen teemoista

Harjoittelu

Harjoittelu eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa

Takaisin