Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BPE22
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Svahn, Tarja ; Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   2-S   7.0   2014-09-01   2014-12-31  
FYSTER-2013   2-K   8.0   2015-01-02   2015-07-31  
FYSTER-2014   2-S   7.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2014   2-K   8.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: harjaantuu työikäisen väestön arvioinnissa niin, että hän pystyy määrittelemään potilaan /asiakkaan toimintakyvyn häiriöitä; osaa suunnitella ja käyttää erilaisia fysioterapian keinoja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa sekä arvioimaan toimintaansa yksilö- ja ryhmäterapiassa; harjaantuu terapeuttisen harjoittelun ohjaamisessa siten, että osaa arvioida harjoitteiden tasoa ja kykenee tarvittaessa muuttamaan toimintaansa; kehittyy yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissaan kanssakäymisessä potilaiden, omaisten ja muun henkilökunnan kanssa; käyttää eri tiedonhankintamenetelmiä; huomioi kaikessa työskentelyssään ergonomiset asiat.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu työelämässä. Harjoittelun kirjallinen raportointi. Verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Teemoitettu oppimispäiväkirja, joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia tehtäviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; Käytännön ohjaajan ja opettajan antama palaute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lopussa oppimispäiväkirjojen teemoista

Harjoittelu

Harjoittelu eri sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa

Takaisin