Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BPE16
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Finne, Merja ; Svahn, Tarja ; Hautamäki, Minna ; Kuhalampi, Katriina ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   4-S   10.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2014   4-S   10.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Syventävän / laajentavan harjoittelujakson pohjana ovat kaikki asiat, joita on opiskeltu edellisillä lukukausilla. Opintojen tulisi syventää erityisesti lasten, työikäisten ja ikääntyvien fysioterapian opintojakson aikana saatuja tietoja ja taitoja. Jakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee oman alansa teotiatiedot ja käytännön taidot niin, että hän pystyy laaja-alaisesti toimimaan erilaisissa tehtävissä valitsemallaan fysioterapian alueella. Hän pystyy luovasti ratkaisemaan ongelmia oudoissakin tilanteissa. Hän suunnittelee ja käyttää erilaisia tarkoituksenmukaisia fysioterapian keinoja aiakkaidensa / potilaidensa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Opiskelija kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä. Opiskelija osallistuu ja osaa kehittää myös työyhteisön toimintaa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelija vaikuttaa aktiivisesti harjoittelupaikan valintaan. Harjoittelupaikka voi olla muualtakin kuin Seinäjoen sairaanhoitopiirin alueelta, mikäli vastaavaa harjoittelupaikkaa ei täältä alueelta löydy tai harjoittelu auttaa työllistymisessä.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu opiskelijan vapaasti valitsemassa harjoittelupaikassa; Harjoittelupaikan toimintaa kehittävä hallinnollinen tehtävä; Harjoittelun kirjallinen raportointi, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Teemoitettu oppimispäiväkirja, joka toimii osana portfoliota; Kirjallisia tehtäviä liittyen tavoitteiden toteutumiseen; Käytännön ohjaajan ja opettajan antama palaute; Kokoava ryhmäkeskustelu jakson lopussa oppimispäiväkirjojen teemoista

Takaisin