Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BPE15
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Hautamäki, Minna
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
FYSTER-2014   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
FYSTER-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija
kehittää ammatillista osaamistaan perehtymällä fysioterapeutin työhön ja harjoittelupaikkansa fysioterapiatoimintaan; kehittää ohjatusti fysioterapeuttisia tutkimismenetelmiä ja pyrkii niitä hyödyntäen arvioimaan asiakkaan / potilaan toimintakykyä; kehittää hieronta- ja palpaatiotaitojaan erilaisissa asiakastilanteissa; tuntee harjoittelupaikkansa tavan kirjata fysioterapian suunnittelua, toteutusta ja arviointia; tutustuu harjoittelupaikan yritystoimintaan haastattelemalla yrityksen johtajaa / omistajaa;

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelija raportoi oppimiskokemuksiaan ja selvittämiään asioita oppimispäiväkirjassaan

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelija tekee harjoittelujaksolle annetut kirjalliset tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suoriutuu jaksonsa aikana hänelle annetuista asiakastilanteista (ryhmä, yksilö) käyttäen oppimaansa teoriaa toimintansa perusteena. Työskennellessään opiskelija huomioi sekä potilaan että oman turvallisuutensa. Opiskelija ottaa vastaa palautetta ja pystyy muuttamaan useimmiten toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutuksessaan opiskelija on muut huomioon ottava.

Hylätty
Opiskelija ei pysty perustelemaan toimintaansa asiakastilanteissa teoriatiedon avulla ja toiminta on epäjohdonmukaista. Työskennellessään asiakastilanteissa opiskelija vaarantaa sekä oman että potilaan turvallisuuden. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita, hän ei osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hänen opiskelumotivaationsa on heikko. Vuorovaikutus on kangertelevaa ja opiskelija laiminlyö yhdessä sovittuja sääntöjä. Opiskelijalla on paljon oheistoimintoja, jolloin keskittyminen opiskeluun kärsii. Harjoittelujaksolle annettuja tehtäviä jää tekemättä ja hänellä on poissaoloja.

Arviointimenetelmät

Jakson arviointi on asteikolla hyväksytty / hylätty. Arvioinnin perusteena ovat suoritettu harjoittelu, oppimispäiväkirja ja ryhmäkeskustelu jakson lopussa

Takaisin