Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP32
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Finne, Merja ; Svahn, Tarja ; Hautamäki, Minna ; Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   2-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
FYSTER-2013   2-K   1.0   2015-01-02   2015-07-31  
FYSTER-2013   3-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2013   3-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2014   2-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2014   2-K   1.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2014   3-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2014   3-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) periaatteet ja rakenteen. Hän hallitsee projektin vaiheet, osaa toimia projekteissa sekä kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Opiskelija oppii suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta.
Opiskelija hallitsee asiakkaan oikeudet, velvollisuudet ja tietoturvan sekä yksilön, organisaatioiden että yhteisön näkökulmasta, osaa soveltaa tietoja asiakaspalvelutilanteessa ja yhdessä asiakkaan kanssa arvioida hänen terveyttään ja voimavarojaan palveluita suunniteltaessa. Opiskelija kehittää ja luo uutta tietoa toiminnan asiakaslähtöisyydestä ja eettisyydestä. Opiskelija kykenee tutkimaan ja kehittämään omaa ammatillista toimintaansa.
Opiskelija saa käytännönläheisen kokonaiskuvan TKI-toiminnan prosesseista, periaatteista ja hyödyistä. Opiskelija osaa tarvittaessa johtaa omaa projektia ja ymmärtää miten projektityöskentelyä voidaan kehittää.
Opiskelija osaa puhua tarvittaessa vieraalla kielellä työtehtävissään ja etsiä tutkittua tietoa niissä kehittyäkseen. Opiskelija ymmärtää TKI-toiminnan merkityksen sosiaali- ja terveysalan ammattityössä ja palvelutoiminnassa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

TKI-toiminnan harjoittelu työryhmän jäsenenä. Projekti sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämisen välineenä.

Opiskelumateriaali

Ajankohtainen tutkimuskirjallisuus ja muu lähdemateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Osallistuminen TKI-toimintaan, moniammatillinen yhteistyö, vertaistuki, itsenäinen opiskelu. Muut opetusmuodot ja oppimismenetelmät projektin sisällön ja tavoitteiden mukaan.

Arviointikriteerit

HYVÄKSYTTY
Opiskelija osaa työskennellä projekteissa. Hän osaa toteuttaa ohjatusti tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alansa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä.
Opiskelija huomioi toiminnassaan potilasturvallisuuden.

HYLÄTTY
Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.

Arviointimenetelmät

Itsearviointi, vertaisarviointi ja tuotosarviointi
Hyväksytty harjoitteluraportti

Takaisin