Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP31
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Svahn, Tarja
Opettajatiimi: Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   4-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2014   4-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ja / tai laajentaa tietojaan ja taitojaan valitsemansa fysioterapia-alueen teoreettisissa perusteissa ja käytännön toteutuksissa; ymmärtää työyhteisön johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen organisaation toiminnalle

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelijan valitsemat fysioterapia-alueen teoreettiset perusteet ja käytännön toteutukset; palveluorganisaation johtaminen ja laadunhallinta (ITE-mittari, EFQM); henkilöstöjohtaminen (rekrytointi, kehityskeskustelut, perehdyttäminen, alaistaidot); palveluorganisaation tuloksellisuus (BSC-mittari)

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus opiskelijan ja opettajan valinnan mukaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, asiantuntijaluennot, seminaarit, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso
Opiskelija hallitsee valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot syvällisesti ja laaja-alaisesti. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, huomioiden asiakkaan turvallisuuden ja yhdistelee aikaisemmin oppimaansa monipuolisesti ja luovasti. Hän löytää ratkaisuja uusissa, yllättävissä fysioterapiatilanteissa ja arvioi sekä kehittää oma-aloitteisesti toimintaansa. Hän perustelee ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Opiskelija osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä.

Hyvä taso
Opiskelija hallitsee valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset tiedot hyvin. Opiskelija työskentelee osittain itsenäisesti, huomioiden asiakkaan turvallisuuden ja yhdistelee aikaisemmin oppimaansa tilanteiden vaatimalla tavalla. Hän löytää ratkaisuja uusissa tilanteissa, arvioi ja havaitsee kehittämismahdollisuuksia työssään. Hän perustelee osittain ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Opiskelija tietää johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä.

Tyydyttävä taso
Opiskelija hallitsee valitsemansa fysioterapia-alueen osaamistavoitteiden mukaiset perusasiat. Opiskelija suoriutuu ammatillisista tehtävistä ohjattuna ja tuettuna huomioiden asiakkaan turvallisuuden. Hän toimii mekaanisesti ja rutiininomaisesti osoittaen kuitenkin mielenkiintoa ammattialaa kohtaan. Hän perustelee niukasti ratkaisujaan teoreettisesti ja näyttöön perustuen. Opiskelija tunnistaa pintapuolisesti johtamisen, kehittämisen ja laadunhallinnan merkityksen työyhteisössä. Hän osoittaa toimissaan oppimisen/ yrittämisen halua.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista. Kirjallinen koe, seminaarit

Takaisin