Aikuisten fysioterapia Osa II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP30
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 13.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Svahn, Tarja ; Finne, Merja ; Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   2-K   13.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä aikuisten hengitys- ja verenkiertoelimistön häiriöitä ja sairauksia ; osaa mitata ja arvioida hengityselinsairaan sekä sydänpotilaan liikunta- ja toimintakykyä erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin ; osaa tulkita saatuja mittaustuloksia ja suunnitella niiden perusteella fysioterapiaa hengitys- ja verenkiertoelimistön häiriöistä kärsiville potilaille ; osaa nimetä sisätautien aiheuttamia muutoksia ihmisen toimintakyvylle ja kykenee fysioterapeuttiseen tutkimiseen pohjautuen määrittämään sisätautipotilaan toimintakyvyn sekä fysioterapiatarpeen ; soveltaa terapeuttisen harjoittelun ja terveyden edistämisen periaatteita erilaisten asiakasryhmien/potilaiden fysioterapiassa ; osaa ohjata erilaisia liikuntaharjoitteita kyseisten erityisryhmien edellytysten mukaisesti ; tunnistaa ihmisessä itsessään tapahtuvia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia ja osaa tulkita kehon ja mielen välisiä yhteyksiä ; osaa ohjata asiakkaita psykofyysisen fysioterapian menetelmiä hyödyntäen ; osaa määritellä laaja-alaisen työkykykäsitteen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan ; tunnistaa työfysioterapian osana muuta työterveyshuoltoa ja sitä ohjaavan lainsäädännön ; tunnistaa ergonomisia ja/tai työn kuormittavuuteen liittyviä tekijöitä ; osaa työpaikkaselvityksessään raportoida keskeiset työergonomiaan ja työn fyysiseen kuormittavuuteen liittyvät asiat parannusehdotuksineen

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Sisältö
- Hengitys- ja verenkiertoelimistön häiriöt ja niiden fysioterapia
- Sisätaudit ja niiden fysioterapia
- Kirurgisesti hoidettavan potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Psykiatria ja psykofyysinen fysioterapia
- Työfysioterapia
- Liikunnan suunnittelu ja ohjaaminen työkykyä ylläpitävänä ja edistävänä toimintana
- Soveltavan liikunnan ohjaaminen erityisryhmille

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, harjoitukset, seminaarityöt, itsenäinen opiskelu, T&K-toiminta, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:

Opiskelija osaa tutkia ja ohjata monipuolisesti asiakasta/potilasta, jolla on hengitys-ja/tai verenkiertoelimistön sairauksia. Opiskelija käyttää eri fysioterapiamenetelmiä perustellusti ohjatessaan asiakasta/potilasta pre- ja postoperatiivisesti. Opiskelija tietää työterveyshuoltoa ohjaavan lainsäädännön. Hän osaa arvioida ja reflektoiden raportoida keskeisiä työergonomiaan ja työn kuormittavuuteen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää psykofyysisessä fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä asiakas/potilastilanteissa. Opiskelija osaa ohjata erityisryhmiä soveltavan liikunnan periaatteita monipuolisesti hyödyntäen. Hän osaa perustella toimintaansa näyttöön perustuvalla teoriatiedolla.

Hyvä taso:

Opiskelija osaa tutkia ja ohjata asiakasta/potilasta, jolla on hengitys-ja/tai verenkiertoelimistön sairauksia. Opiskelija osaa eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen ohjata asiakasta/potilasta pre- ja postoperatiivisesti. Opiskelija tietää työterveyshuoltoa ohjaavan lainsäädännön. Hän osaa arvioida ja raportoida keskeisiä työergonomiaan ja työn kuormittavuuteen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää psykofyysisessä fysioterapiassa käyttäviä menetelmiä ja hyödyntää niitä asiakas/potilastilanteissa. Opiskelija osaa ohjata erityisryhmiä soveltavan liikunnan periaatteita hyödyntäen. Hän osaa perustella toimintaansa teoriatiedolla.

Tyydyttävä taso:

Opiskelija osaa ohjatusti tutkia ja ohjata asiakasta/potilasta, jolla on hengitys-ja/tai verenkiertoelimistön sairauksia. Opiskelija osaa ohjatusti eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen ohjata asiakasta/potilasta pre- ja postoperatiivisesti. Opiskelija tietää työterveyshuoltoa ohjaavan lainsäädännön osittain. Hän osaa arvioida ja raportoida suppeasti työergonomiaan ja työn kuormittavuuteen liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää osan psykofyysisessä fysioterapiassa käyttävistä menetelmistä ja hyödyntää niitä asiakas/potilastilanteissa. Opiskelija osaa ohjata erityisryhmiä joitakin soveltavan liikunnan periaatteita hyödyntäen. Hän osaa perustella toimintaansa puutteellisella teoriatiedolla.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjalliset kokeet, käytännön kokeet, T&K-toiminta

Lisätietoja

Oppiaineet: Fysioterapia 10 op, Fysioterapeuttinen tutkiminen 4,5 op (ruumiinkuva, kipu, fys. suorituskyky), Fysikaalinen terapia 3 op, Kirurgia ja traumatologia 1,5 op, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 1,5 op, Sisätaudit ja psykiatria 1,5 op, Liikuntavammat 1,5 op, Neuroanatomia 0,5 op, Tutkimusmenetelmien perusteet 2 op, Soveltava liikunta 1,5 op, Apuvälineet 0,5 op.

Takaisin