Aikuisten fysioterapia Osa I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP29
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Svahn, Tarja ; Finne, Merja ; Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   2-S   15.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä aikuisten eri elinjärjestelmien häiriöitä, vammoja ja sairauksia ; tietää lonkka- ja polviproteesipotilaan fysioterapiaan liittyvät keskeiset asiat ja osaa ohjata pre- ja postoperatiivisia harjoitteita ko. potilaille ; osaa tutkia TULE-potilaita ja pystyy määrittelemään keskeisimpiä toimintakyvyn häiriöitä ; osaa selittää aikuisen elämäntilanteeseen, liikkumiseen sekä toimintakykyyn liittyviä terveyttä edistäviä tai haittaavia tekijöitä ; osaa ohjata ja neuvoa asiakasta edistämään tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä ; käyttää tarkoituksenmukaisesti fysioterapian eri tutkimismenetelmiä arvioidessaan aikuisten työ- ja toimintakykyä ja käyttää saatua tietoa kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa ja terapian vaikutusten arvioinnissa ; soveltaa terapeuttisen harjoittelun periaatteita potilas/asiakastyössään ; tietää kivun mekanismit ja kivun fysiologisia vaikutuksia sekä osaa mitata kipua erilaisin keinoin ; käyttää erilaisia kivunhoitomenetelmiä työskennellessään kipupotilaan kanssa ; tietää erilaisia fysikaalisen terapian muotoja ja niiden käyttöalueita ja osaa käyttää niitä turvallisesti osana fysioterapiaa ; osaa arvioida asiakkaan/potilaan apuvälinetarpeen ja ohjata asiakasta apuvälineen käytössä toimintakyvyn edistämiseksi ; osaa ohjata ja soveltaa eri liikuntalajeja erityisryhmien edellytysten mukaisesti ; käyttää näyttöön perustuvaa tietoa opiskellessaan aikuisten fysioterapiaa; ymmärtää tutkimusmenetelmien pääperiaatteet

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Sisältö
- Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt ja niiden fysioterapia
- Ortopedisen potilaan pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
- Terveyden edistämisen keinot eri sairausryhmiä ajatellen
- Kipu ja sen lievitys eri fysioterapiamenetelmiä käyttäen
- Fysikaalinen terapia
- Päivittäisiä toimintoja ja liikkumista tukevat apuvälineet
- Soveltavan liikunnan ohjaaminen erityisryhmille
- Tutkimusmenetelmät

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, harjoitukset, seminaarityöt, itsenäinen opiskelu, T&K-toiminta, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan monipuolisia ja laadukkaita yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa itsenäisesti ohjata asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuen.


Hyvä taso:
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti osana fysioterapiaa ja perustelee osittain ratkaisujaan tieteellisen tutkimuksen tai käytännön tiedon pohjalta.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja osaa ohjata asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja kansallisiin suosituksiin perustuen.


Tyydyttävä taso:
Opiskelija osaa osittain soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta ja häiriöistä, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta analysoidessaan ja arvioidessaan asiakkaansa liikkumis- ja toimintakykyä ja suunnitellessaan sekä toteuttaessaan yksilö- ja/tai ryhmäfysioterapiatilanteita.
Opiskelija tarvitsee ohjausta käyttäessään erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä osana fysioterapiaa.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan/potilaan perusliikkumisen apuvälinetarvetta ja tarvitsee tukea ohjatessaan asiakasta apuvälineen käytössä.
Opiskelija perustelee suppeasti asiakkaan fysioterapiaan liittyviä ratkaisuja ja tuntee kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia, mutta ei hyödynnä niitä ratkaisuissaan.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Kirjalliset kokeet, käytännön kokeet, T&K-toiminta

Lisätietoja

Oppiaineet: Fysioterapia 10 op, Fysioterapeuttinen tutkiminen 4,5 op (ruumiinkuva, kipu, fys. suorituskyky), Fysikaalinen terapia 3 op, Kirurgia ja traumatologia 1,5 op, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 1,5 op, Sisätaudit ja psykiatria 1,5 op, Liikuntavammat 1,5 op, Neuroanatomia 0,5 op, Tutkimusmenetelmien perusteet 2 op, Soveltava liikunta 1,5 op, Apuvälineet 0,5 op.

Takaisin