Ihmisen liikkumisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10BP28
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Finne, Merja ; Svahn, Tarja ; Hautamäki, Minna ; Mäntykivi, Pirkko ; Haapala, Pia ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   2-S   15.0   2014-09-01   2014-12-31  
FYSTER-2014   2-S   10.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2014   2-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: osaa nimetä ajantasaiset valtakunnalliset ja keskeisimmät kansainväliset terveydenedistämisen suositukset (liikkumis- ja ravitsemussuositukset, käypä hoito) ja soveltaa niitä neuvoessaan / ohjatessaan eri-ikäisiä ihmisiä edistämään omaa terveyttään; tunnistaa terveyden edistämiseen liittyviä ohjauksen ja neuvonnan periaatteita sekä menetelmiä ja osaa käyttää motivoivaa ohjausta erilaisissa terveysneuvontatilanteissa; tuntee liikunnan didaktiikan käsitteistön ja periaatteet sekä osaa eri ohjausmenetelmiä käyttäen toteuttaa tavoitteellista liikuntaa toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi sekä yksilö- että ryhmätilanteissa ; tunnistaa motorisen oppimisen teorioita ja osaa soveltaa niitä ohjatessaan ryhmä- ja yksilöasiakkaita; osaa analysoida videolta omaa ohjaustaitoaan sekä ohjattavan kykyä muuttaa motorista toimintaansa harjoittelun avulla; tuntee hieronnan perusteet ja osaa käyttää perushierontaotteita eri tilanteissa; tuntee mobilisoinnin ja stabiloinnin perusperiaatteet ja pystyy mobilisoimaan / stabiloimaan raajojen niveliä perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti eri fysioterapiatilanteissa; tuntee terapeuttisen harjoittelun perusperiaatteet ja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti terapeuttisen harjoittelun menetelmiä yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Valtakunnalliset ja keskeisimmät kansainväliset terveyden edistämisen suositukset; Terveyden edistämiseen tähtäävät ohjaus- ja neuvontamenetelmät; Motorinen oppiminen ja liikunnan didaktiikka; Yksilön ja ryhmän ohjauksen periaatteet ja harjoitusohjelman suunnittelu ja toteutus eri välineitä apuna käyttäen; Terapeuttinen harjoittelu; Hieronta; Nivelten ja rangan mobilisointi ja stabilointi

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, tutortyöskentely, itsenäinen opiskelu, harjoitukset, projektiopiskelu, seminaarit, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Kiitettävä taso:
Opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä valtakunnallisia ja kansainvälisiä terveydenedistämisen suosituksia ohjatessaan potilaita/asiakkaita erilaisissa fysioterapiatilanteissa. Hän hallitsee terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan periaatteita ja menetelmiä monipuolisesti.
Opiskelija hallitsee motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä ja teorioita ja pystyy konkretisoimaan niitä ohjaustilanteissa. Hän pystyy nimeämään motoriselle oppimiselle olennaiset tekijät ja soveltaa niitä taitavasti ohjatessaan potilaitaan/asiakkaitaan ryhmä- ja yksilötilanteissa.
Opiskelija hallitsee liikunnan didaktiikan peruskäsitteet ja liikunnanohjauksen periaatteet sekä osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa ohjatessaan yksilö- ja ryhmäasiakkaita. Opiskelija osaa luetella keskeiset terapeuttisen harjoittelun menetelmät ja periaatteet ja käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa terapiatilanteissa.
Opiskelija hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa perushierontaotteita joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa. Opiskelija tietää mobilisoinnin perusperiaatteet ja pystyy mobilisoimaan raajojen niveliä perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa terapiatilanteissa.

Hyvä taso:
Opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä valtakunnallisia terveydenedistämisen suosituksia ohjatessaan potilaita/asiakkaita erilaisissa fysioterapiatilanteissa .Hän hallitsee terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan periaatteita ja menetelmiä.
Opiskelija tietää motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä sekä teorioita. Hän pystyy nimeämään motoriselle oppimiselle olennaiset tekijät ja käyttää niitä ohjatessaan potilaitaan/asiakkaitaan ryhmä- ja yksilötilanteissa.
Opiskelija hallitsee liikunnandidaktiikan sekä liikunnanohjauksen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä tavanomaisissa fysioterapiatilanteissa ohjatessaan yksilö- ja ryhmäasiakkaita.
Opiskelija soveltaa keskeisiä terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ja periaatteita tarkoituksenmukaisesti tavanomaisissa terapiatilanteissa.
Opiskelija hallitsee hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa. Opiskelija osaa mobilisoida raajojen niveliä tarkoituksenmukaisesti erilaisissa terapiatilanteissa.Tyydyttävä taso:
Opiskelija osaa hyödyntää joitakin valtakunnallisia terveydenedistämisen suosituksia ohjatessaan potilaitaan/asiakkaitaan erilaisissa fysioterapiatilanteissa sekä tuntee osittain terveyden edistämiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan periaatteita sekä menetelmiä.
Opiskelija hallitsee pääosin motorisen oppimisen keskeisiä käsitteitä ja teorioita. Hän pystyy nimeämään joitakin motoriselle oppimiselle olennaisia tekijöitä ja soveltaa niitä satunnaisesti ohjatessaan potilaitaan/asiakkaitaan ryhmä- ja yksilötilanteissa.
Opiskelija hallitsee pääosin liikunnandidaktiikan peruskäsitteet ja liikunnanohjauksen periaatteet sekä osaa jonkin verran hyödyntää niitä ohjatessaan yksilö- ja ryhmäasiakkaita. Opiskelija osaa luetella joitakin terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ja periaatteita ja soveltaa niitä kaavamaisesti tutuissa fysioterapiatilanteissa.
Opiskelija hallitsee osittain hieronnan teoreettiset perusteet ja käyttää suppeasti perushierontaotteita toimiessaan erilaisissa terapiatilanteissa. Opiskelija tuntee osittain mobilisoinnin perusperiaatteita ja pystyy ohjeisiin tukeutuen mobilisoimaan raajojen niveliä erilaisissa fysioterapiatilanteissa.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Teoria- ja käytännön kokeet, seminaaritehtävät

Lisätietoja

Oppiaineet: Kasvatustiede ja motorinen oppiminen 1,5 op, Liikunnan didaktiikka 1,5 op, Biomekaniikka 1 op, Terapeuttinen harjoittelu 4 op, Manuaalinen terapia 5 op, Terveyden edistäminen 2 op.

Takaisin